Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie
Nr. .............. / ..........................


Părțile contractante
SC FORNARI SRL –AGENTIA DE TURISM ITAR cu sediul în CLUJ-NAPOCA, str. Horea nr. 67 -73, sc. A, ap. 2 jud. Cluj,
înregistrată la Reg. Comerțului Cluj sub nr. J12/836/2001, CUI RO 13949067, Tel.0040 722 410 178, e-mail
itar_agency@yahoo.com, posesoarea licenței de turism de tip Organizatoare, nr.557/15.01.2019, asigurată la Societatea de
Asigurare CITY INSURANCE, prin polița de asigurare 000002182, valabilă până la 05.01.2022 și având contul bancar
RO02BTRL0130 1202 9359 66XX (RON) și RO61BTRL 0660 4202 9359 66XX (EUR), deschise la Banca Transilvania –
sucursala Cluj Napoca, reprezentată legal de dna Florica Pestritu, în calitate de administrator, numită în continuareAgenția
și
Călătorul/ reprezentantul călătorului
Dl./Dna. ………………….……………………………………………………..........................................................………............
cu domiciliul în..........................................................str……………………………..nr…….ap..................,telefon ..........................,
legitimată cu C.I., seria .......... nr...................., CNP ....................................., denumit în continuare Călător (titular de contract sau
reprezentant), au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii de călătorie sau a serviciilor de
călătorie asociate, înscris în bonul de comandă, voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat
prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie.

II. Încheierea contractului
2.1. Contractul se încheie în momentul semnării lui de către Călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de
servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice (e-mail, online). Se
consideră acceptare a condițiilor precontractuale de servicii de călătorie, în cazul celor achiziționate la distanță prin
telefon sau mijloace electronice:
a) Exprimarea acordului Călătorului prin transmiterea către Agenție a unei solicitări electronice de pe adresa de e-mail
declarată de călător ca adresă de corespondență/contact.
b) Exprimarea acordului prin achitarea de către călător a contravalorii pachetului de servicii de călătorie în baza facturii
emise de Agenție.
2.2. Pentru procesarea/confirmarea unei rezervări de servicii de călătorie, Agenția poate solicita un avans din prețul
pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la care Călătorul solicită serviciile și de tipurile
serviciilor incluse în pachet.
2.3. Conform Regulamentului (UE)2016/679 cu privire la protecția datelor cu caracter personal, este necesar ca titularul
de contract să dea o ”Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale” (Anexa 1).
2.4. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în
documentele de călătorie.
2.5.Informațiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență
ori când Ministerul Afacerilor Externe din Romania a formulat alerte de călătorie, sub forma de avertismente sau
atenționări, sunt publice și pot fi consultate accesând www.mae.ro/travel-alerts. Călătorul va încheia prezentul contract
fiind informat asupra acestor informații sau alerte.

III. Preţul contractului şi modalităţi de plată
3.1.Preţul contractului este de . . . . . . . . . . şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi
TVA (dacă este cazul). Avansul este de ………si se va achita până la data de……………. iar valoarea rămasă se va achita până la
data de ………….... Pentru prețurile exprimate in Euro, plățile se pot face și in Ron la cursul Băncii BNR din ziua plății
conform art. 290 alin. 2 Cod Fiscal.
3.1.1.Pot să nu fie incluse în prețul contractului diferite cheltuieli ocazionate de călătorie, cum ar fi: asigurări medicale,
cheltuieli de eliberare a pașapoartelor, carte verde, taxa viză, excursii opționale, etc. care vor fi plătite de Călător la fața
locului și nu Agenției.
3.2. Modalităţi de plată:
Condițiile de plată sunt diferite în funcție de tipul pachetului de servicii de călătorie, de tipul de ofertă și vor fi trecute în
contract sau în informațiile precontractuale/anexele la contract,bon de comandă, sau orice suport durabil. Agenția nu va
solicita plata finală cu mai mult de 20 zile înainte de data la care aceasta transmite călătorilor documentele de călătorie în
baza cărora pot călători (chitanțe, bonuri, vouchere, biletele, etc.)

IV. Drepturile si obligațiile Agenției
4.1.Se obligă să comunice călătorului, înainte de semnarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii de
călătorie, informațiile precontractuale obligatorii despre caracteristicile excursiilor așa cum sunt acestea prevazute în art.
5 din Ordonanța nr. 2/2018.
4.2.Înainte de începerea executării pachetului, Agenția îsi rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral clauzele
nesemnificative ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie, cu exceptia prețului contractului, cu informarea
călătorului cu privire la modificarile efectuate, pe un suport durabil.
4.3.În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, Agenția este constrânsă să modifice semnificativ oricare
dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie sau nu poate îndeplini cerințele speciale ale călătorului pe care
le-a acceptat, are obligația de a informa călătorul, fără întârzieri nejustificate, pe un suport durabil, cu privire la aceste
modificări și la consecințele lipsei reacției călătorului în termenul prevăzut și, după caz, la pachetul de substituție oferit și
prețul acestuia.
4.4.În cazul achiziționării unui pachet de servicii de călătorie având în componență și asigurarea transportului pe cale
aeriană, Agenția nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul
de călătorie. Pentru întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr.
261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie
de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a
zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin HG nr. 1.912/2006.
4.5.În cazul pachetelor de servicii de călătorie, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea
fiind destinate transportului.
4.6.În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croaziera poate modifica, din motive ce țin de siguranța
navigării, numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova
etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod
având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.
4.7.Agenția poate modifica prețul contractului în sensul majorării acestuia, numai dacă modificarea are loc ca urmare a
variațiilor costurilor de transport, a nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în
contract, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și
aeroporturi, ori a cursului de schimb valutar relevant pentru pachetul respectiv și numai după trimiterea unei notificări,
însoțită de o justificare a creșterii respective și de modul de calcul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile
calendaristice înainte de începerea executării pachetului.
4.8.Dacă Agenția este constrânsă să mărească prețul pachetului cu mai mult de 8% din prețul total al pachetului,
informează călătorul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile calendaristice înainte de începerea executării
pachetului.
4.9.Agenția poate aplica o reducere a prețului, după încheierea contractului și înainte de începerea executării pachetului,
care să corespundă unei scăderi a costurilor, aceasta având dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din
rambursarea datorată călătorului. La cererea Călătorului, Agenția prezintă dovezi ale cheltuielilor administrative
respective.
4.10.În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte semnificativă din serviciile de călătorie prevăzute în
contract nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Agenția
oferă, fără costuri suplimentare pentru Călător următoarele:
4.10.1.Servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai
bună calitate decât cele specificate în contract. În cazul schimbării cazării, se considera a fi serviciu alternativ
corespunzator pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeași locație, în cea mai apropiată variantă față
de cea inițială;
4.10.2.Reducerea adecvată a prețului, în cazul în care serviciile alternative propuse, au drept consecință un pachet de o
calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie;
4.10.3.Reducerea prețului și/sau despăgubiri pentru serviciile neprestate, făra a înceta contractul de servicii privind
pachetul de călătorie, în cazul în care este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau Călătorul respinge serviciile
alternative propuse;
4.10.4.Transportul retur al călătorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta cu transport echivalent, fără
întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare.
4.11.Agenția poate reduce corespunzător prețul pachetului pentru orice perioadă în care a existat o neconfomitate
constatată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie,
cu excepția cazului în care neconformitatea este imputabilă călătorului.
4.12.Agenția este răspunzătoare pentru daunele pe care le suferă Călătorul ca urmare a existenței neconformității, cu
excepția cazurilor în care neconformitatea:
4.12.1.Este imputabilă Călătorului;
4.12.2.Este imputabilă unei părți terțe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul
privind pachetul de servicii de călătorie și este imprevizibilă sau inevitabilă;
4.12.3.Este provocată de cauze de forță majoră sau de circumstanțe inevitabile și extraordinare, pe care nici Agenția, nici
prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.
4.13.Agenția poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie și poate oferi Călătorului rambursarea
completă a tuturor plăților efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzatoare de plata unor despăgubiri suplimentare, în
unul din următoarele cazuri:
4.13.1.Numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit
în contract, iar Agentia îl înștiințează, în timp util, pe călător cu privire la încetarea contractului, dar nu mai târziu de:
- 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 6 zile;
- 7 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între 2 - 6 zile;
- 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de 2 zile;
4.14.În situațiile prevăzute la art. 4.13., Agenția poate oferi călătorului soluții alternative, pe cât posibil echivalente
calitativ, în condiții similare de transport și cazare, fără a fi însă obligată la plata unor despagubiri suplimentare sau a
altor cheltuieli ce nu sunt incluse în pachet.
4.15.Agenția are obligația să comunice călătorului, în scris sau prin alt suport durabil, cu cel puțin 2 zile calendaristice
înainte de data plecării, următoarele informații: orele programate de plecare/ întoarcere, escale și legături, date de contact
în cazul în care acestea au fost modificate.
4.16.Agenția acordă asistență adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, inclusiv în circumstanțe
inevitabile și extraordinare, în special prin:
4.16.1.furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistența consulară;
4.16.2.efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea călătorului în gasirea unor servicii de călătorie alternative.
4.17.Agenția are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistență în cazul în care călătorul
este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu depășește în
niciun caz costurile efective suportate de Agenție.
4.18.Agenția de turism organizatoare este responsabilă de buna executare a serviciilor de călătorie incluse în contractul
privind pachetul de servicii de călătorie, indiferent daca aceste servicii urmează să fie furnizate de aceasta sau de un alt
furnizor de servicii de călătorie.
4.19.În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea călătorului astfel cum s-a convenit în contractul privind
pachetul de servicii de călătorie din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, Agenția suportă costul cazării
necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioada care nu depașește 3 nopți pe călător. Dacă în legislația
specifică privind drepturile pasagerilor, sunt prevăzute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante
pentru întoarcerea călătorului, se aplică perioadele respective.
4.20.În cazul în care călătorul, care a contractat un pachet de servicii de călătorie pentru care a achitat un avans nu mai
achită, în termenele specificate pe factură sau în bonul de comandă, ratele aferente sau restul de plată, contractul se
consideră încetat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reținerea din
avans a penalităților prevăzute la art. 6. Diferența, dacă există, se va rambursa călătorului.
4.21.În situația de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau după
începerea călătoriei, Agenția este obligată să ofere o altă variantă de hotel în aceeași zonă sau într-o zonă cât mai
apropiată, la aceeași categorie sau de o categorie superioară fără să modifice prețul.

V. Drepturile și obligațiile călătorului
5.1.Călătorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplinește toate
condițiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică Agenția, pe un suport durabil, cu cel putin 7 zile lucrătoare
înainte de începerea executării pachetului despre acest transfer, după ce ambele părți au fost informate despre achitarea
soldului sau a unor costuri suplimentare, care nu trebuie să depășească costurile efective suportate de agenție.
5.2.În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, agenția de turism organizatoare este contrânsă să modifice
semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie, Călătorul trebuie să informeze Agenția,
în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificărilor cu privire la hotarârea sa de a opta pentru acceptarea
modificărilor propuse sau pentru încetarea contractului, fără a plăti vreo penalitate de încetare. În cazul în care călătorul
nu comunică Agenției opțiunea sa, se va considera că modificările au fost acceptate, iar călătorul nu va putea solicita
despăgubiri ulterioare.
5.3.În cazul în care călătorul optează pentru încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, acesta are
dreptul:
5.3.1.să accepte un alt pachet, atunci când este oferit de Agenție, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau
superioară;
5.3.2. să accepte un pachet de servicii de călătorie de o calitate inferioară, cu reducerea corespunzatoare a prețului sau un
pachet cu un preț mai redus;
5.3.3.să i se ramburseze toate plățile efectuate în virtutea contractului în cazul în care călătorul nu acceptă un alt pachet.
5.4.Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea
executării pachetului, având dreptul la rambursarea plăților efectuate, cu scăderea penalității de încetare corespunzatoare.
5.5.În cazul în care, călătorul încetează contractul datorită unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la
locul de destinație sau în vecinatatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau
transportul pasagerilor la destinație, nu va plăti nicio penalitate de încetare.
5.6.Călătorul are dreptul să primească despăgubiri adecvate din partea agenţiei de turism organizatoare pentru orice
daune pe care le suferă ca urmare a unei neconformităţi, cu excepția cazurilor prevăzute la 4.12.1, 4.12.2 și 4.12.3
5.7.Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse de Agenție, doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile
cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preț acordată este
inadecvată.
5.8.Călătorul are obligația să respecte următorul program de acordare a serviciilor de călătorie: cazarea (check-in) se
face, de regulă, dupa ora 14:00 a zilei de intrare și se termină (check-out), de regulă, până la ora 12.00 a zilei de ieșire
înscrise pe documentele de călătorie (voucher). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de
cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a călătorului.
5.9.Călătorul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe
locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție.
5.10.Călătorul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de
călătorie eliberat de Agenție (voucher, etc.) în vederea acordării serviciilor de călătorie.
5.11.Călătorul ia la cunostință că alte servicii pe care le achiziționează care nu fac parte din contractul cu Agenția sunt în
stricta responsabilitate a prestatorului local și sunt guvernate de legislația țării de destinație, Agenția neavând nicio
responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.
5.12.Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalități suplimentare (de
exemplu, călătoria împreuna cu minori, situația în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/ desfacerii
ei etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și
consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro. În cazul în care călătorul nu își respectă obligația de a se informa cu
privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenției (de exemplu,
în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțeste sau orice alte
documente suplimentare, Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.
5.13.Agenția recomandă călătorilor contactarea acesteia cu 48 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de
îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).
5.14.În cazul în care o singură persoană angajează servicii de călătorie pentru un număr mai mare de călători, condițiile
contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.15.Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un
bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămari suferite
de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.
5.16.Călătorul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus, cât și la întors, precum și locurile, datele și
orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a
nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele vor fi suportate de către acesta.
5.17.În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie
refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul
respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI. Renunțări,penalizări, despăgubiri
În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el
datorează Agenției penalizări după cum urmează:
6.1. Condiții de anulare/penalizari în cazul pachetelor organizate de Sc. Fornari s.r.l – Agentia de Turism Itar
a) 30 % din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face cu mai mult de 45 de zile calendaristice înainte de data
plecării;
b) 50% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 44- 30 zile calendaristice înainte de data
plecării;
c) 100 % din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face cu mai putin de 30 zile calendaristice înainte de data
plecării sau în cazul rezervarilor de tip First Booking, Early Booking sau Last Minute.
În cazul în care Agenția Organizatoare este alta decât Agentia de Turism Itar, conditiile de anulare și penalizările se vor regăsi pe
bonul de comandă.
6.2.În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii,călătorului i se
vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii
acesteia.Penalizările se aplică şi în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie,
dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt
conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana
acestuia.
6.3.Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în
baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
6.4.Călătorul trebuie să depună, în scris, cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat
serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
6.5.Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist,
embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere.
Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi, se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de
răspundere Agenţia.

VII. Reclamaţii
7.1.În cazul în care Călătorul este nemulțumit de serviciile de călătorie primite, acesta are obligația de a întocmi, în nume
personal, o sesizare în scris (pe suport durabil sau e-mail) la fața locului,fără întârzieri nejustificate, clar şi explicit, cu
privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de călătorie contractat, ce se va transmite
prompt atât reprezentantului Intemediarului, al Agenției, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului,
restaurantului, reprezentanților locali ai Organizatorului).
Datele de contact: Sc Fornari s.r.l – Agentia de Turism Itar, str. Horea, nr.67 - 73,sc. A, ap.2, Cluj-Napoca,Tel: 0722 410 178;
E-mail: itar_agency@yahoo.com
7.2.Atât Agenția, cât şi prestatorul de servicii de călătorie vor acționa imediat pentru soluționarea sesizării.
În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, Călătorul va depune la sediul Agenției o
reclamație în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenția urmând ca, în termen
de 30 de zile calendaristice, să comunice Călătorului despăgubirile care i se cuvin, după caz.
7.3.Dacă oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerințele prezentului contract, Agenția
remediază neconformitatea, cu excepția unuia din următoarele cazuri:
a) neconformitatea nu poate fi remediată;
b) remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității şi de valoarea serviciilor de
călătorie afectate.
7.4.În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar Agenția a omis să o
remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător și comunicat în timp util Agenției, acesta poate rezilia
prezentul contract fără plata unor penalități de reziliere şi, după caz, poate să ceară, reducerea prețului şi/sau despăgubiri.
7.5.Călătorul ia act și acceptă interdicția de a face publicitate negativă Agenției și serviciilor prestate de aceasta, fără ca
procedura de înregistrare și soluționare a reclamațiilor să fi fost îndeplinită. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul
Agenției să solicite instanței despăgubiri.
7.6. Agenția efectuează rambursările prevăzute în prezentul contract, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai
târziu de 14 zile lucrătoare de la data încetării contractului privind pachetul de servicii de calatorie.

VIII Asigurări
8.1.Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul
insolvabilității sau falimentului Agenției, la CITY INSURANCE, str. Emanoil Porumbaru, nr.93-95,
sector 1, București, telefon: +40 21 231 0054, mail office@cityinsurance.ro, cu Polița de asigurare nr. 000002182 eliberată în data
de 06.01.2021 și valabilă până la data de 05.01.2022, care este afișată pe pagina web a agenției de turism www.agentia-itar.ro

IX. Dispozitii finale
9.1.Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
9.2.Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate se va face în conformitate cu
prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor O. G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie
și serviciile de calatorie asociate.
9.3.Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de
destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și
de la un tip de destinație la altul.
9.4.Călătorul declară ca Agenția l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de
călătorie și servicii de călătorie asociate, în conformitate cu prevederile O. G.nr. 2/ 2018 privind pachetele de servicii de
călătorie și serviciile de călătorie asociate.
9.5.Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de
judecată competente.
9.6.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

S.C Fornari s.r.l – Agentia de Turism Itar Călător 

(Turist)


ANEXA 1
Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale


D-na/dl………………………………………………………………………………….., legitimat(a) cu C.I., seria…... nr………….
……………………., CNP…………………………………………….. în calitate de titular de contract, prin prezenta declarație îmi
exprim consimtământul în mod liber, în cunoștință de cauză și la obiect, pentru următoarele scopuri ale prelucrării datelor cu
caracter personal :
A. DA - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul efectuarii rezervarii.
B. DA - În calitate de titular al autorității părintești / împuternicit al acestuia, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter
personal (nume, prenume, data nașterii) ale copilului/copiilor mei care au vârsta sub 16 ani, menționați în rezervare, necesare
pentru executarea contractului.
C. DA / NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul corespondentei referitoare la rezervari. In cazul
in care alegeti varianta NU specificati modul in care doriti sa corespondam. -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
D. DA / NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicări comerciale ale agenției (oferte
turistice).
1.Am luat cunoștință de faptul că, în cazul în care am fost de acord cu pct. c și d datele mele și a persoanelor menționate în
rezervare, nume, prenume, adresa de email, se vor putea prelucra după executarea contractului timp de 5 ani.
2.Cunosc faptul că am posibilitatea să-mi retrag consimtamantul pentru pct. c și d, oricând, printr-o cerere transmisă la e-mail
fornari2002@yahoo.com .
3.Sunt informat/ă că, în cazul în care nu sunt de acord cu pct. c și d, orice date cu caracter personal vor fi eliminate din baza de
date de marketing a Agentiei .
4.Agentia m-a asigurat că respectă noile norme impuse de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protecția
datelor cu caracter personal, menționate în politica de confidențialitate de pe site-ul www.agentia-itar.ro.
5.De asemenea, am luat la cunoștință că prelucrarea datelor personale necesare pentru facturare (nume, prenume, data nașterii,
CNP, C.I. sau pașaport, adresă, telefon, email și naționalitate) se vor păstra conform termenelor prevăzute în legislația financiarcontabilă.
6.Am înteles că prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în contract este realizată pentru furnizarea serviciilor turistice
contractate, pe perioada de valabilitate a acestuia și pe perioada de arhivare.
7.Sunt de acord cu transferarea acestor date către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii contractuali ai Agenției din țară
și/sau din străinătate implicați în desfășurarea serviciului turistic contractat.
8.Sunt informat/ă de faptul că, potrivit legislației în vigoare, datele personale vor fi furnizate către autoritățile din domeniul juridic
(poliție, parchet, instanțe de judecată) doar la solicitarea expresă a acestora.
9.Agenția m-a asigurat de faptul că datele mele nu vor fi făcute publice, nu vor fi transmise unor terțe părți.
10.Am fost informat/ă că am următoarele drepturi: de acces la date, de rectificare, de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat), de
restricționare a prelucrării, de portabilitate a datelor și dreptul la opoziție. Pentru exercitarea acestor drepturi, voi putea trimite o
cerere scrisă, la adresa de e-mail fornari2002@yahoo.com. De asemenea, mi s-a comunicat și faptul că am dreptul de a mă adresa
Autoritatii Naționale de Supraveghere (www.dataprotection.ro ) precum si justitiei.
11. Declar ca am fost împuternicit de toate persoanele menționate în rezervare să furnizez Agenției datele personale ale acestora
necesare efectuării rezervării, iar accesul la aceste date se va acorda doar titularului de contract în urma unei cereri scrise.
Nume prenume ---------------------------------------------- (semantura) ____________________________________